Em muốn học thổi sáo nhưng mua phải sáo đểu, không thổi được