Cảm âm Thần Thoại hay và chính xác nhất hiện nay...
cảm âm sáo trúc hay, cảm âm nhạc phim thần thoại..
Intro:
+ Đố2.. si là si mì… lá sol fa mì ..fá mi rề
+ Đồ rê2 mi2 đô2 si.. mí2 sol2 lá2.. sol2 rề2...
……………………….
Bắt đầu:
Jie kai wo,, zui shen mi de deng dai..
Là mí2 si…là là sì đô2 rê2 mí2..
Xing xing,, zhui luo feng zai chui dong..
Là là.. lá2 sol2 lá sol2 rề2 mi2..
Zhong yu,, zai jiang ni yong ru huai,, zhong..
Là là.. lá2 sol2 rề2 mi2 fá2 mi2 rê2 đồ2…
Liang ke xin,, chan dou...
Là mí2 rê2 ..si là...
-------------------------------
Xiang xin wo, bu bian de zhen xin,,
Là mí2 si…là sì đô2 rê2 mí2..
Quan nian,, deng dai you wo cheng nuo..
Là là.. lá2 sol2 lá sol2 rề2 mi2..
Wu lun,, jing guo duo shao de han,, dong.
Là là.. lá2 sol2 rề2 mi2 fá2 mi2 rê2 đồ2…
Wo jue bu,, fang shuo..
Là mí2 rê2.. si là...
================
ĐK 1:
iye nae sonul japgo,, nunulkamayo..
Là sì đô2 rê2 mí2.. đô2 si la~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
uri saranghetton nalto,, sengkaghepayo.
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..
uri nomu sarangheso,, apossonneyo,
Là sì đô2 rê2 mí2.. đô2 si là~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
soro saranghandan malto,, mottansondayo...!
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..
-------------------------------
Lời 2:
Mei yi ye,, bei xing tong chuan yue.
Là mí2 si…là là sì đô2 rê2 mí2..
Si,, nian yong mei you, zhong dian.
Là..lá2 sol2 lá2 sol2 rề2 mi2..
Zao,, xi guang le gu du xiang,, sui.
Là.. lá2 sol2 rề2 mi2 fá2 mi2 rê2 đồ2…
Wo wei xiao,, mian dui..
Là mí2 rê2 si là...
----------------------------
Xiang xin wo,, ni xuan ze deng dai.
Là mí2 si…là sì đô2 rê2 mí2..
Zai duo,, ku tong ye bu shan duo..
Là là.. lá2 sol2 lá sol2 rề2 mi2..
Zhi you,, ni de wen rou neng jie,, jiu.
Là là.. lá2 sol2 rề2 mi2 fá2 mi2 rê2 đồ2…
Wu bian de,, leng mo...
Là mí2 rê2 ..si là...
====================
ĐK 2:
Hisae nayeso nechago,, nunei kamayou
Là sì đô2 rê2 mí2 đô2 si ..là~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
Nuri saram haeto nago,, same kaemayao
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..
Nuri normu saram haeso,, happa saneyou
Là sì đô2 rê2 mí2 đô2 si.. là~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
Sorou saram hadam mago,, moteso neyou...!
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..!

Là sì đô2 rê2 mí2 đô si..la~sol..mí2 rê2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2
Là sì đô2 rê2 mí2 đô si..la~sol..mí2 rê2 đồ2 rê2 đô2 đô2

Là sì đô2 rê2 mí2 đô2 si.. là~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..!

Là sì đô2 rê2 mí2 đô si..la~sol..mí2 rê2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2
Là sì đô2 rê2 mí2 đô si..la~sol..mí2 rê2 đồ2 rê2 đô2 đô2

Là sì đô2 rê2 mí2 đô2 si.. là~sòl… là đô2 rê2 mí2 mí2..
Là sì đô2 rê2 mí2 đố2 si.. la~sòl.. là đô2 rế2 đô2 đô2..!

Kết bài:
Đô2, đô2 rê2 mí2 đố2 si2.. la~sòl
Sòl là là.. đô2 si.. sòl la la.

xem thêm cảm âm thần thoại .