cảm âm by saotrucvietnam63
tây du kí(bài kết thúc)
rê pha rê la son son pha
mi rê mi son la pha rê
la rế la rế đố sid la
pha son la sid la son
rê la son la rê pha
la son mi la son rê pha son la
la rế la rế đố sid la
đố son sid la son pha son
la mi son mi rê đô rê
ĐK:
la đố la đố rế phá mí rế đố rế
phá phá mí rế đố rế la
phá phá mí rế đố rế la
rê pha la pha la son
mi son mi rê đô rê
rê pha la pha la son
la đố la mí phá mí rế đố rế
CÓ THIẾU HAY SAI GÌ MONG ACE SỬA HỘ Ạ