Muốn thành lập một doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì? Đây là điều mà những doanh nghiệp khi mới bắt đầu thường gặp những trở ngại, vì thế hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích.
Thế nào là một bộ hồ sơ hợp lệ để thành lập một doanh nghiệp,và hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì? Mỗi một loại hình doanh nghiệp đều có bộ hồ sơ khác nhau tùy theo loại hình mà doanh nghiệp đã lựa chọn.


Một bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì để doanh nghiệp có thể thành lập và hoạt động trong một lĩnh vực nào đó, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật hiện hành.


Muốn trả lời cho câu hỏi “ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?” thì ta tìm hiểu trước về điều kiện để thành lập doanh nghiệp.


Doanh nghiệp muốn thành lập cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:


- Tên doanh nghiệp đúng theo qui định của pháp luật.
- Trụ sở doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam,có địa chỉ xác định, số điện thoại, email, fax.
- Tùy từng loại hình hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đã được qui định.
- Thành viên sáng lập, doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi 1 cá nhân, doanh nghiệp cổ phần được thành lập từ 3 cổ đông tối thiểu. Doanh nghiệp hợp doanh được thành lập ít nhất từ 2 thành viên hợp danh, doanh nghiệp TNHH có 2 loại: DN TNHH 1 thành viên gồm 1 cá nhân hoặc một tổ chức; DN TNHH 2 thành viên thành lập bởi tối thiểu 2 thành viên hoặc tối đa là 50 thành viên.


- Vốn điều lệ và vốn pháp định số vốn này sẽ được tùy chọn bởi doanh nghiệp và doanh nghiệp phải có các giấy tờ chứng minh số vốn pháp định này.


1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất đã được qui định
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp được ghi đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp
- Một bản chính danh sách các cổ đông có đầy đủ các giấy tờ như CMND, hay các giấy tờ chứng minh cá nhân khác. Đối với các tổ chức thì cần có bản chính quyết định và bản công chứng giấy phép kinh doanh.
- Tờ khai thông tin đăng ký thuế.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hay người thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ theo qui định.
- Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.


2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu qui định.
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên của công ty có cá giấy tờ chứng minh hợp pháp.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hay người thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ theo qui định.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp doanh


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu qui định.
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên, các giấy tờ kèm theo: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Doanh nghiệp hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với Doanh nghiệp hợp danh kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất đã được qui định


- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hay người thành lập doanh nghiệp khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những quy định khác nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp vì thế nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về những quy định này có thể tham khảo qua dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Tín Việt.