Mì Sòl Là Mi Rê Đô Sì Là
Mì Sòl Là Mi Rê Đô Rê Mi
Mì Sòl Là Mi Rê Đô Sì Sì Là Sòl Mì
Mì Sòl Là Là Đô Sì Là Sòl Là
Mì Sòl Là Mi Rê Đô Sì Là
Mì Sòl Là Mi Rê Đô Rê Mi
Mì Sòl Là Mi Rê Mi Fa Sol Mi Rê Đô
Đô Sì Là Sì Đô Sì Là Sòl Là

Điệp khúc:

Đô Rê Mi La Rê Sol Mi Rê Đô Sì Là
Là Sì Đô Sì Đô Rê Sol Mi Mi Mi Rê Mi
Đô Rê Mi La Rê Sol Đố Si La Sol Mi
Là Sì Đô Sì Đô Rê Sì Là
Đô Rê Mi La Rê Sol Mi Rê Đô Sì Là
Là Sì Đô Sì Đô Rê Sol Mi Mi Mi Rê Mi
Đô Rê Mi La Rê Sol Đố Si La Sol Mi
Đô Sì Là Sì Đô Rê Sòl Sòl Là