Mình muốn hỏi về đường kính lòng trúc để làm sáo. Ví dụ sáo Đô hay sử dụng ống lòng trong 13mm. Nhưng vẫn có thể làm sáo Đô ở khoảng 12.5mm hay 13.5mm chứ không nhất thiết phải là 13mm.
Cái mình muốn hỏi là với khoảng đường kính nào thì có thể làm được tone nào? Xin chỉ giáo với ạ