Xem tuoi xong dat 2018 tuổi nam Mậu Tuất 1958 - Kỷ Hợi 1959
Danh sách các tuổi đẹp, hợp với gia chủ nam Mậu Tuất để tiến hành mời đến xông nhà xông đất đầu năm 2018 Mậu Tuất được sắp xếp từ trên xuống dưới theo tử vi năm 2018.


Người tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Trường Lưu Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Trường Lưu Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Thiên Hà Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Đại Hải Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Đại Khê Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Danh sách các tuổi đẹp, hợp với gia chủ nam Kỷ Hợi để tiến hành mời đến xông nhà xông đất đầu năm 2018 Mậu Tuất được sắp xếp từ trên xuống dưới.

Người tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Đại Khê Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt
Địa chi của người xông nhà Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm xem van han : 8/12 Tốt

Người tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Thiên Hà Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Đầu Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Sơn Đầu Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt
Địa chi của người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Đại Khê Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương khắc với Ất của gia chủ, không tốt
Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Người tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy
Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Giang Hạ Thủy của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được
=> Tổng điểm : 8/12 Tốt