mới mua cây sáo về, thằng có phá nó lấy chơi xong giờ tét cây sáo. nghĩ mà tức chưa tập được bao nhiêu