tất nhiên rồi, cám ơn ông, vì chúng tôi thông minh, sáng tạo, có khát vọng và lòng tự tôn dân tộc nên sẽ vượt mọi chông gai để trở thành một nước thịnh vượng trong thời gian gần.còn nhiều khó khăn lắm, khó khăn nhiều khi ngay ở tư duy của mình, nhưng dân tộc tôi chưa có khó khăn nào chùn được bước chân.